Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza rozpoczęcie nowych programów wspierających aktywizację zawodową osób poszukujących pracy w roku 2024. Rada ds. Rynku Pracy w regionie zatwierdziła kryteria podziału funduszy na różne formy wsparcia zawodowego. W związku z tym, zapraszamy do składania wniosków na takie działania jak prace interwencyjne, roboty publiczne, zwrot części kosztów zatrudnienia, bony na zasiedlenie, a także różnorodne szkolenia, w tym studia podyplomowe i procedury nostryfikacyjne.

Wnioski będą przyjmowane od momentu otwarcia naboru, w sposób ciągły, do momentu wyczerpania dostępnych środków. Dodatkowo, nabór wniosków na organizację stażu będzie odbywał się w kilku terminach w ciągu roku, z możliwością zawierania umów w określonych okresach.

Oprócz tego, przewidziano nabór wniosków na przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Budżet na ten cel umożliwi wsparcie dla 68 osób bezrobotnych, w tym dla 18 osób długotrwale bezrobotnych. Również planowany jest nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, z planowaną pulą na 80 stanowisk.

Wszystkie wnioski można składać zarówno osobiście w siedzibie Urzędu, jak i drogą elektroniczną. Warto jednak pamiętać, że terminy naboru mogą ulec zmianie w trakcie roku. Ponadto, informujemy, że w 2024 roku Urząd nie będzie finansował niektórych kosztów związanych ze stażem oraz szkoleniem, takich jak koszty badań lekarskich, opieki nad dzieckiem, stypendiów oraz kosztów przejazdu.

Źródło: https://ostrowiec.praca.gov.pl/

Archiwum: styczeń 2024